0 0 Kč
Produkty v košíku
Celkem s DPH 0,00 Kč

Rádi vám s výběrem pomůžeme info@susi.cz

Informace o zpracování osobních údajů

V Susi.cz věnujeme maximální pozornost zabezpečení vašich osobních údajů. Kromě Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) se řídíme i všemi dalšími platnými zákony ČR. Při zpracování údajů aplikujeme organizační, technická i bezpečnostní opatření, údaje zpracováváme pouze pro konkrétní účely a jen v nezbytném rozsahu.

Níže uvádíme odůvodnění a účel zpracování vašich osobních údajů.

Totožnost a kontaktní údaje správce

i. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost HANA TRADING s.r.o., se sídlem Michelská 715/55, 141 00 Praha 4, identifikační číslo: 26770059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 92522 (dále jen „správce“).

ii. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Michelská 715/55, 141 00 Praha 4, adresa elektronické pošty info@susi.cz, telefon +420 261 216 741.

iii. Registrační číslo Správce u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00051826.

iv. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Práva subjektu údajů

i. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost vašich osobních údajů.

ii. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

iii. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. V případě, že je účelem zpracování plnění smlouvy, je poskytnutí vašich osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit. V případě, že je účelem zpracování zjištění spokojenosti nebo marketingový účel, poskytnutí osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

iv. Subjekt údajů je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.

Jaké osobní údaje zpracováváme

i. Pro plnění účelů viz níže zpracováváme zejména vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách a údaje o vašem chování na našich internetových stránkách.

 

Zpracování osobních údajů při plnění smlouvy a poskytování služeb

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

i. Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

i. Účelem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy.

ii. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Vytvoření sekce Můj účet

i. Pro plnění smlouvy a pro zjednodušení vašeho přístupu k informacím o aktuálním stavu objednávky je správcem po obdržení objednávky automaticky vytvořen váš přístup do zákaznické sekce Můj účet.

Doba uložení osobních údajů

i. Doba, po kterou budou vaše osobní údaje správcem uloženy, je doba trvání smluvního vztahu mezi vámi a správcem a dále následujících 10 let po ukončení tohoto smluvního vztahu, a to zejména s ohledem na případné budoucí nároky vůči vám či z vaší strany vůči správci.

Další příjemci osobních údajů

i. Dalšími příjemci vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

ii. Správce nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Zpracování osobních údajů při zasílání dotazníků spokojenosti

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

i. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na základě § 7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a dále Recitálu 47 EU GDPR, neboť subjektem údajů je zákazník správce.

Účel zpracování osobních údajů

i. Účelem zpracování osobních údajů je zjištění nezávislého hodnocení nákupu, zkvalitnění poskytovaných služeb v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej, a to prostřednictvím telefonního hovoru nebo e-mailového dotazníku.

ii. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

i. Osobní údaje budou uloženy jen po dobu nezbytnou k plnění daného účelu.

Další příjemci osobních údajů

i. Dalšími příjemci osobních údajů mohou být provozovatelé portálů Heureka.cz a Zbozi.cz.

ii. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Zpracování osobních údajů při zasílání obchodních sdělení a jiných marketingových aktivitách

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

i. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

a) buď oprávněný zájem na základě § 7 odst. 3 Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a dále Recitálu 47 EU GDPR, aplikovaný v případě, že subjektem údajů je zákazník správce;

b) nebo souhlas dávaný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

Oprávněné zájmy správce

i. Subjekt údajů udělil správci souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle ustanovení § 7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti nebo byl zákazníkem správce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a zároveň mu správce poskytl při shromáždění jeho osobních údajů možnost jasně, zřetelně, zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím podrobností jeho elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení.

ii. Při zasílání obchodních sdělení dodržuje správce obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 zákona o některých službách informační společnosti.

iii. Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu“.

iv. Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat osobní údaje subjektu údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na ochraně subjektu údajů se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na předchozí souhlas subjektu údajů se zasíláním obchodních sdělení či na předchozí naplnění předpokladů stanovených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a dále s ohledem na skutečnost, že ze strany subjektu údajů může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení, se nejeví, že zájmy subjektu údajů či základní práva a svobody vyžadující ochranu dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení.

v. Vzhledem k výše uvedenému a i vzhledem ke skutečnosti, že ze strany subjektu údajů bylo možné důvodně očekávat zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má správce za to, že právním základem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení sujektu údajů je tak oprávněný zájem správce.

Účel zpracování osobních údajů

i. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči subjektu údajů.

Cookies

i. Cookie je soubor, který obsahuje malé množství dat a který internetový prohlížeč ukládá do vašeho zařízení. Cookies zvyšují komfort návštěvníka internetových stránek, neboť pomáhají zapamatovat si navštívení a nastavení stránek.

ii. Nejpoužívanější internetové prohlížeče cookies podporují, každý uživatel si však může v nastavení daného prohlížeče podporu cookies upravit – povolit, blokovat, vymazat či zakázat.

iii. V rámci základního dělení se cookies rozlišují na dlouhodobé a krátkodobé. Krátkodobé (dočasné) zůstávají uloženy v daném zařízení pouze v rámci doby, po kterou si prohlížíte naši internetovou stránku. Dlouhodobé (trvalé) cookies mohou zůstat uloženy i po zavření prohlížeče – pokud naši internetovou stránku navštívíte opakovaně, mohou naše stránky k těmto souborům přistupovat. Dlouhodobé cookies používáme výhradně k identifikaci vašeho zařízení, žádným způsobem jejich prostřednictvím neidentifikujeme osobu uživatele.

iv. Soubory cookies využíváme dle našich zásad používání cookies zejména k analýze výkonu prodejních kanálů (tzv. konverzní a trackingové cookies); přizpůsobení a lepšímu zacílení našich reklam (tzv. remarketingové cookies); analýze chování uživatele našich internetových stránek (tzv. analytické cookies); základní funkčnosti našich internetových stránek (tzv. esenciální cookies).

v. Remarketingové cookies mají nastavenu expirační lhůtu v maximální délce 13 měsíců. V případě, že odeberete souhlas k používání remarketingových cookies, odstranění cookies u zpracovatele proběhne po uplynutí expirační lhůty. Případně je možné okamžité smazání cookies přímo ve vašem internetovém prohlížeči.

iv. Jiné než esenciální cookies používáme jen v případě, že subjekt údajů projeví souhlas.

v. Subjekt údajů určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit internetové stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení považujeme za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

Doba uložení osobních údajů

i. Osobní údaje budou uloženy jen po dobu nezbytnou k plnění daného účelu.

Další příjemci osobních údajů

i. Dalšími příjemci osobních údajů mohou být osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

ii. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Osobní údaje osob mladších 16 let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce.

Doprava zdarma od 1500 Kč Doprava zdarma od 1500 Kč
98 % zákazníků doporučuje 98 % zákazníků doporučuje
Prodejna v Michli Prodejna v Michli
2 000 výdejních míst 2 000 výdejních míst

Na vaší spokojenosti nám záleží

Recenze na Heureka.cz pečlivě sledujeme a využíváme k optimalizaci našich služeb.
Ověřený zákazník
100%
20. 10. 2021

  • Rychlost doručení
  • Přehlednost obchodu
  • Ceny
  • Kvalita
  • Popis produktu
  • Balení

Ověřený zákazník
100%
20. 10. 2021

  • jako vždy okamžité dodání

Ověřený zákazník
100%
17. 10. 2021

Kvalitní suroviny za rozumné peníze, řádně a promptně dopraveny.

Hana Trading s.r.o.

Michelská 55 14100 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 92522

Prodejna

Michelská 55 14100 Praha 4
GPS: 50°3'2.711"N, 14°27'31.403"E

Zásilkovny

Zboží si můžete vyzvednout v Zásilkovnách po celé ČR