0 0 Kč
Produkty v košíku
Celkem s DPH 0 Kč

Rádi vám s výběrem pomůžeme info@susi.cz

Obchodní podmínky

obchodní společnosti HANA TRADING s.r.o., se sídlem Michelská 55, 141 00 Praha 4, identifikační číslo: 26770059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 92522, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.susi.cz.
Infolinka: +420 261 216 741 (Po - Pá: 8:00 - 18:00), emailový kontakt: info@susi.cz,
korespondenční adresa: HANA TRADING s.r.o., Michelská 55, 141 00 Praha 4.
Manažer provozu: Marika Hodanová

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti HANA TRADING s.r.o., se sídlem Michelská 55, 141 00 Praha 4, identifikační číslo: 26770059, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 92522 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.susi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupujícím je buď spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „Spotřebitel“). Kupující, který není Spotřebitel, je podnikatel (dále jen „Podnikatel“). Za Podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující tímto bere na vědomí, že v případě, že na objednávce uvede své IČO, je považován za Podnikatele.

1.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právním řádem. Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li Kupujícím Podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provést objednání též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Množství objednávaného zboží Kupujícím Prodávající limituje počtem maximálně 5 kusů u položek s akční časově omezenou prodejní cenou a počtem maximálně 100 kusů u položek s běžnou prodejní cenou. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a o způsobu dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Mimo území České republiky jsou tyto náklady stanoveny individuálně. V případě, kdy Prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně Kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy Kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo Kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a Kupující je povinen dopravu zboží Prodávajícímu uhradit.

3.5. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
(dále společně jen jako „objednávka“).

3.6. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. 

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu tím, že Kupujícímu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu tuto skutečnost oznámí.

3.11. Kupující se stane vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na Kupujícího přechází již jejím převzetím. Stejný následek přechodu nebezpečí škody nastane, nepřevezme-li Kupující věc, ačkoli mu Prodávající umožnil s ní nakládat.

3.12. Kupující má právo stornovat objednávku kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu. Objednávku Kupující stornuje telefonicky na infolince Prodávajícího +420 261 216 741 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@susi.cz.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH. Akční ceny platí do vyprodání zásob.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti nebo platební kartou v provozovně Prodávajícího na adrese Michelská 55, Praha 4;
b) v hotovosti nebo platební kartou v provozovně výdejen Zásilkovna;
c) na dobírku hotově nebo platební kartou v místě určeném Kupujícím v objednávce;
d) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2200090070/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“);
e) bezhotovostně platební kartou.

4.3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.7. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Výjimku tvoří zboží, které je pro zákazníka speciálně objednáváno tzv. „na objednávku“, u takových položek je záloha požadována obvykle v plné výši nákupu.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Při osobním odběru v provozovně Prodávajícího obdrží Kupující fakturu vytištěnou na místě.

4.10. V případě dodání zboží do Slovenské republiky Kupující hradí objednávku prostřednictvím zálohové faktury, která je zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

4.11. V případě, že Podnikatel se sídlem ve Slovenské republice má zájem o nákup zboží bez DPH, musí se jednat o Podnikatele s platným DIČ, uvedeným v rejstříku VIES. Podnikatel je v takovém případě povinen doložit Prodávajícímu podepsané čestné prohlášení o vývozu produktu do Slovenské republiky.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Nebyl-li dopravce určen výhradně Spotřebitelem, je zboží odevzdáno Spotřebiteli, až mu ho přepravce předá. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Prodávající odevzdá věc Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Podnikatele a umožní mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci. V případě kupních smluv uzavřených s Podnikatelem nese vždy riziko a případné dodatečné náklady spojené se způsobem dopravy Podnikatel.

5.3. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.6. Při osobním převzetí Kupující zkontroluje úplnost zboží a nepoškozenost obalů. Veškeré případné nesrovnalosti je povinen nahlásit na místě.

5.7. Dle § 2159 odst. 1 občanského zákoníku je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující, který v rozporu s obchodními podmínkami nepřevzal zboží, je povinen nahradit Prodávajícímu škodu, která mu tím vznikla, tj. zejména skladné, poštovné a případné manipulační poplatky. V případě, že smluvní stranou je Podnikatel, náleží Prodávajícímu za takovéto porušení kupní smlouvy navíc smluvní pokuta ve výši 300 Kč. Nepřevezme-li Kupující zboží, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.8. V případě dodání zboží do Slovenské republiky je cena dopravy vypočítána na základě konkrétní váhy zásilky a vzdálenosti dopravy. Cena dopravy je vyčíslena v zálohové faktuře, kterou Kupující obdrží v elektronické podobě na svou elektronickou adresu.

5.9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.


6. OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

6.1. Jakmile Prodávající připraví objednané zboží k osobnímu odběru, odešle Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky prostřednictvím elektronické pošty a/nebo SMS zprávy.

6.2. Prodávající bezplatně rezervuje zboží ve své provozovně pro Kupujícího po dobu 5 pracovních dnů od odeslání výzvy k vyzvednutí.

6.3. Adresa provozovny Prodávajícího pro osobní odběry zboží je HANA TRADING s.r.o., Michelská 55, 141 00 Praha 4.

6.4. Kupující má právo smluvit s Prodávajícím bezplatné prodloužení doby rezervace zboží v provozovně Prodávajícího, a to maximálně na dobu 20 dnů. Smluvení prodloužení doby rezervace může Kupující provést telefonicky nebo emailem. V případě emailové žádosti Kupujícího je prodloužení doby považováno za smluvené emailovým nebo telefonickým potvrzením Prodávajícího.

6.5. Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží nebylo Kupujícím odebráno do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky, nebo ve smluveném prodlouženém termínu rezervace zboží.

6.6. Prodávající má právo účtovat Kupujícímu skladné v přiměřené výši za každý započatý den uskladnění ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky, a to v následujících případech:

6.6.1. Kupující nesmluví s Prodávajícím prodloužení doby rezervace zboží a neodebere rezervované zboží v termínu do 14 pracovních dnů ode dne, kdy Prodávající odeslal Kupujícímu výzvu k vyzvednutí objednávky;
6.6.2. Kupující neodebere rezervované zboží v termínu do 7 pracovních dnů od skončení smluvené prodloužené doby rezervace zboží.


7. DODACÍ LHŮTA

7.1. Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností Prodávajícího, dodáno v co nejkratší době. Obvyklou dobou dodání je 1 až 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

7.2. V případě produktů na speciální objednávku je lhůta dodání zpravidla delší, Kupující je však o případném prodloužení dodací lhůty předem informován.

7.3. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím. V případě, že doba dodání je delší než 3 týdny od závazného potvrzení objednávky, nebyla-li delší dodací lhůta sjednána nebo není-li jinde v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, mají obě smluvní strany právo od kupní smlouvy odstoupit.


8. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Prodávající je partnerem kolektivního systému pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu Elektrowin a.s. Aktuální výše recyklačních poplatků je uvedena vždy u konkrétního elektrozařízení a je v souladu s ceníkem smluvních poplatků za likvidaci historických elektrozařízení (recyklační poplatky). Kontaktní údaje Elektrowin: adresa Michelská 60/300, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 833, fax: 241 091 834, e-mail: info@elektrowin.cz.

 

9. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

9.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
9.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
9.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
9.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil, a
9.1.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující porušil.

9.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
9.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
9.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
9.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

9.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 9.2. obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

9.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží Kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu Prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2. obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Prodávající obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

9.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.7. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

9.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9.9. Právo na odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2. obchodních podmínek se nevztahuje na Podnikatele. Bude-li přesto Prodávajícím umožněno Podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve čtrnácti (14) dnech, pak Podnikatel bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota věci.


10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady Prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

10.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

10.4. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže Prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

10.5. Ustanovení čl. 10.4. obchodních podmínek se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a Kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

10.6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

10.7. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat.

10.8. Má-li věc vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

10.9. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

10.10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
10.10.1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,
10.10.2. se vada projeví opakovaně,
10.10.3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
10.10.4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

10.11. Je-li vada věci nevýznamná, Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 10.10. obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu Kupující prokáže, že věc odeslal.

10.12. Vadu lze vytknout Prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, Kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

10.13. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

10.14. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je Kupující požadoval.

10.15. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 10.14. obchodních podmínek může Kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

10.16. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

10.17. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Michelská 55, Praha 4, telefonicky na čísle +420 261 216 741 či elektronickou poštou na adrese info@susi.cz.

10.18. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

10.19. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10.20. Prodávající či jiná osoba může Kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

10.21. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Podnikatel oprávněn uplatnit právo z vady po dobu šesti (6) měsíců od převzetí. Záruční podmínky pro Podnikatele jsou pak totožné se standardními záručními podmínkami jednotlivých výrobců, pokud není písemně ujednáno jinak.

10.22. Je-li Kupujícím veřejně prospěšná právnická osoba, může být s Prodávajícím dohodnuta lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění v délce 24 měsíců.

 

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.2. Vyřizování případných stížností Kupujícího zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@susi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

11.4. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr a je možné ji využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy.

11.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

12.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.3. Prodávající je oprávněn zjišťovat spokojenost Kupujícího s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je Prodávající zapojen. Dotazníky jsou zasílány ke každému uskutečněnému nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání Kupující neodmítl. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu Prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby Kupujícího a analýz tržního postavení Prodávajícího využívá Prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může Prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může Kupující kdykoli odmítnout prostřednictvím odkazu v e-mailu s dotazníkem.

12.4. Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je Prodávající oprávněn zasílat i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem prostřednictvím služby Hodnocení Zboží.cz. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz může Kupující kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci služby Hodnocení Zboží.cz je prováděno na základě oprávněného zájmu Prodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby Kupujícího a analýz tržního postavení Prodávajícího využívá Prodávající zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Zbozi.cz; tomu pro tyto účely může Prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Kupujícího. Osobní údaje Kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.


13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

13.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


14. DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na jeho adresu elektronické pošty.


15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15.5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování je Michelská 55, 141 00 Praha 4, adresa elektronické pošty je info@susi.cz, telefon je +420 261 216 741.

15.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2023.


16. PŘÍLOHY

Odstoupení od kupní smlouvy

Doprava zdarma od 1500 Kč Doprava zdarma od 1500 Kč
99 % zákazníků doporučuje 99 % zákazníků doporučuje
Prodejna v Michli Prodejna v Michli
3 000 výdejních míst 3 000 výdejních míst

Na vaší spokojenosti nám záleží

Recenze pečlivě sledujeme. Zveřejňujeme pouze hodnocení od našich zákazníků viz Ověřování recenzí.
Ověřený zákazník
100%
12. 6. 2024

  • Vstřícnost, kvalita výrobků

Ověřený zákazník
100%
10. 6. 2024

  • Velký výběr zboží pro asijskou, japonskou kuchyni !

Ověřený zákazník
80%
4. 6. 2024

  • Rychlé doručení

Hana Trading s.r.o.

Michelská 55 14100 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 92522

Prodejna

Michelská 55 14100 Praha 4
GPS: 50°3'2.711"N, 14°27'31.403"E

Zásilkovny

Zboží si můžete vyzvednout v Zásilkovnách po celé ČR